กองทุนฯ (กยศ. / กรอ.)          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. / กรอ. จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.) ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษามีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรี และยังเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จะสามารถศึกษาเล่าเรียนได้สำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งมีจิตสำนึกชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาหรือเลิกศึกษาแล้ว

รายการ กองทุน กยศ. กองทุน กรอ.
การกู้ยืมกลุ่มเป้าหมาย

— จำกัดรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐ บาท/ปี

— อายุของผู้กู้ขณะกู้เมื่อนับรวมกับจำนวนปีของหลักสูตรที่เรียน รวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก ๑๕ ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี

— กู้ได้ทุกสาขาวิชา

— ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว

— อายุไม่เกิน ๓๐ ปี

— กู้ยืมได้เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ

ประเภทการกู้ยืม

— ค่าเล่าเรียน

— ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

— ค่าครองชีพ

— ค่าเล่าเรียน

— ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

— ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)

การชำระหนี เมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา ๒ ปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๑๕ ปี เมื่อมีรายได้ ๑๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือ ๑๙๒,๐๐๐ บาทต่อปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๑๕ ปี นับแต่วันที่เริ่มต้นชำระ
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๑ ต่อปี ร้อยละ ๑ ต่อปี

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน

๑. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

๒. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษา ก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง

๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

๔. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

๕. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

๖. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๗. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน

๑. แบบขอกู้ยืมพิมพ์จากหน้า web page ที่ยื่นคำร้องขอกู้ www.studentloan.or.th

(ควรใช้โปรแกรม Internet Explorer Version ๘, ๑๐ และ ๑๑ เท่านั้น ในการเข้าสู่ระบบ)

๒. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.๑๐๑) **

๓. ใบแสดงผลการเรียน ผู้ขอกู้ยืมสามารถเลือกใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษา ก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืมที่ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๔. เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

๕. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้

๖. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง

๗. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (กยศ. ๑๐๒ และสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรอง)

๘. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (กยศ.๑๐๓) **

๙. แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง สามารถเขียนด้วยมือได้

๑๐. ใบประกาศนียบัตรด้านคุณธรรมจริยธรรม (ถ้ามี)

**(เอกสาร กยศ.๑๐๑-๑๐๓ สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.studentloan.or.th)**


ติดตามติดต่อสอบถามได้ที่ facebook fanpage กดที่นี่

x Close

Silpakorn Act