Category: สมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกการให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

จำนวนเปิดอ่าน 40

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเพื่อค้นหาแผนรับมือปัญหายาสูบและอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนภายใต้โครงการอาสาสมัครร่วมใจชุมชนร่วมทำ

จำนวนเปิดอ่าน 41 รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเพื่อค้นหาแผนรับมือปัญหายาสูบและอุบัติเหตุทางถนนในชุมช...

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 24 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครได...

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 8 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2564 ยื่นใบสม...

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ส.พ.ส.) รับสมัครงาน

จำนวนเปิดอ่าน 189 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)) จัดตั้งมาแล้ว 30 ปี โดยมีการดำเนินการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให...

x Close

Silpakorn Act