Category: สมัครงาน

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ส.พ.ส.) รับสมัครงาน

จำนวนเปิดอ่าน 164 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)) จัดตั้งมาแล้ว 30 ปี โดยมีการดำเนินการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให...

บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

จำนวนเปิดอ่าน 377 บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ เปิดรับสมัครพนักงานตามตำแหน่ง ดังนี้

อบรมความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-Cultural Awareness Workshop)

จำนวนเปิดอ่าน 80 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ HR JAPAN เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 3-4 ที่สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น เพื่อเข...

x Close

Silpakorn Act