กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ( ครั้งที่ ๑ )

กิจกรรม ระยะเวลา
๑. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ยื่นใบสมัครทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานที่หน่วยกิจกรรมนักศึกษา งานบริการการศึกษา ประจำคณะวิชาที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัด หลังเปิดภาคเรียน ๓๐ วัน
๒. กองกิจการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พร้อมเวลาการสัมภาษณ์ทาง www.dsa.su.ac.th หลังปิดรับสมัคร ๒ สัปดาห์
๓. กองกิจการนักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาในแต่ละวิทยาเขต หลังประกาศรายชื่อ ๑ สัปดาห์

กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ( ครั้งที่ ๒ )

 กิจกรรม  ระยะเวลา
 ๑. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ยื่นใบสมัครทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานที่หน่วยกิจกรรมนักศึกษา งานบริการการศึกษา ประจำคณะวิชาที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัด หลังเปิดภาคเรียน ๓๐ วัน
 ๔. กองกิจการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พร้อมเวลาการสัมภาษณ์ทาง www.dsa.su.ac.th  หลังปิดรับสมัคร ๒ สัปดาห์
๕. กองกิจการนักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาในแต่ละวิทยาเขต หลังประกาศรายชื่อ ๑ สัปดาห์
x Close

Silpakorn Act