ห้องสัมภาษณ์ทุนฯ

เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย กองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

เพื่อให้การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกิจการนักศึกษา โดยคณะกรรมการพิจาณาทุนการศึกษา จึงขอใช้ช่องทางสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบนเครือข่ายออนไลน์ผ่าน Microsofe team ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน XXXXXXX_Z@su.ac.th และแบบออนไซต์ ซึ่งนักศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ยื่นสมัครและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา
  2. เข้าห้องสนทนา Line OPENCHAT เพื่อรอเรียกรายชื่อ
  3. เข้าสู่ห้องสัมภาษณ์ทุนการศึกษาออนไลน์
  4. ประกาศรายชื่อผู้สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2566
  5. ทำแบบประเมินหลังการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
  6. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ผู้ขอรับทุนดำเนินการตามกำหนดการและขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้

15 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2566


15 – 18 สิงหาคม 2566

  • กองกิจการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พร้อมเวลาการสัมภาษณ์
  • ดำเนินการลงเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ผ่านช่องทาง Openchat)

28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566

x Close

Silpakorn Act