ห้องสัมภาษณ์ทุนฯ

เพื่อให้การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค กองกิจการนักศึกษา โดยคณะกรรมการพิจาณาทุนการศึกษา จึงขอใช้ช่องทางสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบนเครือข่ายออนไลน์ผ่าน Microsofe team ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน XXXXXXX_Z@su.ac.th และแบบออนไซต์ ซึ่งนักศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา
 2. เข้าห้องสนทนา Line OPENCHAT เพื่อรอเรียกรายชื่อ
 3. แบบลงทะเบียนขอเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
 4. เข้าสู่ห้องสัมภาษณ์ทุนการศึกษาออนไลน์
 5. ทำแบบประเมินการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
 6. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายและครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงส่งผลต่อครอบครัวและตัวนักศึกษาทางด้านการเงินในการศึกษาเล่าเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระทางครอบครัวนั้น กองกิจการนักศึกษา จึงได้ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ดังนี้


28 พฤศจิกายน 2565 – 13 มกราคม 2566


20 มกราคม 2566

 • กองกิจการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พร้อมเวลาการสัมภาษณ์

1 – 16 กุมภาพันธ์ 256

 • สัมภาษณ์ทุนการศึกษา
  • วังท่าพระ (1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 )
  • พระราชวังสนามจันทร์  (6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 )
  • วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (13 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 )
x Close

Silpakorn Act