กิจกรรมและองค์กรนักศึกษา

          กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ร่วมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสมัครใจ โดยตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนักศึกษาว่าเป็นการให้การศึกษาทางอ้อม และสร้างสรรค์ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งหวังว่านักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้จะสำเร็จเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ การจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภทต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ตามประเภทของกิจกรรมนั้น ๆ

กองกิจการนักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่

  • กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  • กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
  • กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการสำคัญที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา คือ
วันประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น “พระจันทร์เพชร”

ติดต่อเพิ่มเติมที่สายด่วนกองกิจการนักศึกษา 098-5959-297

ขอแสดงความยินดีที่ทุกท่านได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรกิจกรรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และขอชื่นชม ผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษาที่มีความตั้งใจทุ่มเท เสียสละอุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม ในโอกาสนี้ อธิการบดีฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้พบผู้นำนักศึกษา ผู้มีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างสรรค์บัณฑิต ด้วยกลไกของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผ่านการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลงมือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะ ด้วยโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและเป็นปัจจัยที่จะทำให้นักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้วาชีพ ประยุกต์สู่การใช้ในวิชาชีวิตและวิถีแห่งการทำงานในอนาคตอันใกล้

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งสั่งสมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์สังคม ความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ ผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม บทบาทของสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน มิได้เป็นเพียงสถานที่บ่มเพาะความรู้ หากแต่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติในการพัฒนาต่อยอด สะท้อนแนวทางการสร้างสรรค์หลักสูตรที่มีคุณค่า และคู่ควรต่อการศึกษาเรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตแห่งอนาคตเพื่อการพัฒนาสังคมด้วยหลักวิชาการ วิทยาการ และศิลปะ อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนสืบไป

ผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา จึงเป็น “กลุ่มคน” สำคัญ ที่มีบทบาทอย่างยิ่ง ต่อแนวทาง
การพัฒนา “มวลชน” ศิลปากรแห่งอนาคต เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง และครบถ้วนสมบูรณ์ไปด้วยองค์ประกอบแห่งวิถีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้วยจิตวิญญาณความเป็นศิลปากร ที่มีรากฐานความสัมพันธ์ ความรักและสามัคคี ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชาวศิลปากรสืบมา ถึงแม้ความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายในวันนี้ จะเป็นบทพิสูจน์หนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปากร ที่จะจารึกไว้ในบทปฐมกาลแห่งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ทั้งโครงสร้างสมบูรณ์ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา ที่ยกฐานะจากสโมสรนักศึกษาขึ้นเป็นองค์การนักศึกษา ตลอดจนการมีสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย          

มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าการเตรียมความพร้อมผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษานี้ จะเป็นปนะโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้พร้อมด้วยทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษาศิลปากรต่อไป อธิการบดีฯ ขออวยพรให้ผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษาทุกท่าน อุดมไปด้วยความสำเร็จ และความสุข เจริญชีวิตด้วยสติปัญญา สุขภาพดี แข็งแรงทั้งใจ กาย เพื่อความเพียรในการพัฒนาตนและสังคมสืบไป


ตรวจสอบติดตามกิจกรรมนักศึกษา

ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา
x Close

Silpakorn Act