SU สู้ COVID-19


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19
จึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีน Sinopharm ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรหมายเหตุ – โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ของท่านผ่าน E-mail ตอบกลับให้ครบถ้วน

กำหนดการและลำดับการรับวัคซีน

  1. กำหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
  2. กำหนดลำดับรับวัคซีน แบ่งเป็นช่วงเวลา กลุ่มละ 30 นาที รวม 7 กลุ่ม
  3. กำหนดเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับวัคซีน  3 ฉบับ ดังนี้
  4. กำหนดให้ลงทะเบียน Application “หมอพร้อม”
  5. กำหนดให้แต่งกายชุดสุภาพสะดวกรับวัคซีน (กางเกงขายาว/รองเท้าหุ้มส้น)

ข้อแนะนำเตรียมความพร้อมรับวัคซีน

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6 – 8 ชั่วโมง
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี
  • ต้องไม่มีไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
  • งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อนและหลังการรับวัคซีน
  • แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีนโควิด เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน

x Close

Silpakorn Act