เงื่อนไขการสมัครขอรับทุนการศึกษา

          ๑. ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ใช้ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และนักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาให้เจ้าของทุนการศึกษารับทราบทุกภาคการศึกษาตลอดจนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าของทุนการศึกษานั้นๆ

          ๒. ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือสิ่งผิดกฎหมายและไม่เล่นการพนันทุกชนิด นอกจากนี้ต้องไม่เที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย์หรือสถานบริการอาบอบนวด

          ๓. นักศึกษาต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยหรือแต่งกายสุภาพถูกกาลเทศะ

          ๔. ใช้เงินทุนการศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

          ๕. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อตอบแทนสังคม มหาวิทยาลัย คณะวิชา ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงกิจกรรมต่อภาคการศึกษา

          ๖. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับและเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา และกรณีมีประกาศให้มารับเงินทุนการศึกษา นักศึกษาต้องมารับเงินทุนด้วยตัวเองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาครั้งนั้น

          ๗. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องไม่ทะเลาะวิวาทและไม่กระทำความเสื่อมเสียให้แก่มหาวิทยาลัย

          ๘. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาที่กองกิจการนักศึกษากำหนด หากติดภารกิจต้องมีหนังสือลาพร้อมขึ้นมารายงานตัวไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หลังกำหนดวันประชุม

          ๙. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยและคณะวิชา

          ๑๐. ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาพิจารณาโทษนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามควรแก่กรณี ดังนี้

                  ๑๐.๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ๑–๔ ให้ว่ากล่าวตักเตือน หากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก ให้แจ้งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด

                  ๑๐.๒ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ๕ ให้ว่ากล่าวตักเตือนก่อน หากยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอีก ให้ตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา

                  ๑๐.๓ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ ๖ ให้ชี้แจงเหตุผล (ผ่านประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด) หากเหตุผลไม่เหมาะสมจะตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษารวมถึงกรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องด้วย

                  ๑๐.๔ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๗ ให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา หรือตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา ตามควรแก่กรณี

                  ๑๐.๕ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๘ เกิน ๓ ครั้ง ให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา หรือตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา ตามควรแก่กรณี

          ๑๑. ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป

x Close

Silpakorn Act