อนามัย

          หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดให้มีห้องพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย และมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ห้องพยาบาลทุกวิทยาเขต โดยได้ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ จ่ายยาตามอาการเจ็บป่วย, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ทำแผล ให้การดูแลในภาวะเจ็บป่วยจากโรคฉุกเฉิน พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโรค นอนพักที่ห้องพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวินิจฉัยนำส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อการรักษาขั้นต่อไป ให้คำแนะนำพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล นอกจากนี้มีบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพทางสื่อต่างๆ เช่น ในเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ติดบอร์ด รวมทั้งจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

ห้องพยาบาล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เปิดบริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่ปิดพักเที่ยง  หยุดบริการวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีแพทย์มาออกตรวจที่ห้องพยาบาล พระราชวังสนามจันทร์ ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ยกเว้นวันศุกร์และปิดภาคการศึกษาไม่มีแพทย์ออกตรวจโรค สำหรับหอพักนักศึกษา ได้จัดยาและเวชภัณฑ์ในตู้ยาสามัญประจำบ้านไว้ประจำทุกๆหอพัก นักศึกษาสามารถขอเบิกใช้ยาได้จากเจ้าหน้าที่ แม่บ้านผู้ดูแลประจำแต่ละหอพักได้ หลังเวลาราชการและยามวิกาล รวมทั้งในวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

■ การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยการจ่ายยารักษาตามอาการเบื้องต้น 

โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ประเมินอาการและตรวจร่างกายและจ่ายยาตามอาการเบื้องต้น เช่น ไข้หวัดธรรมดา ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจากแบคทีเรีย ท้องเสียระยะเริ่มต้น ปวดท้องประจำเดือน ระบบกล้ามเนื้อและข้อระยะเริ่มต้น ระบบทางหู ตา จมูก ผิวหนัง ระบบสมองและเส้นประสาท เป็นต้น ได้รับยารักษาตามอาการและมีบริการนอนพักหลังรับประทานยา หากอาการไม่ดีขึ้นมีบริการส่งต่อโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาหริอตามที่นักศึกษาร้องขอ นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการดังกล่าวตามวันและเวลาข้างต้นโดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาล

■ การตรวจรักษาจากแพทย์ 

มีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการการตรวจทุกวัน จันทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หรือ โทรศัพท์สอบถามตารางการออกตรวจของแพทย์หรือจองคิวเวลาการตรวจกับแพทย์ ได้ที่เบอร์โทร 034-243454

    • นายแพทย์นัทพันธุ์ คีรีวิเชียร เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ ออกตรวจวันจันทร์ เวลา 12.00 น. -13.00 น.
    • แพทญ์หญิงอัญชลี วงษ์พานิช เฉพาะทางด้านศัลยกรรม  ออกตรวจวันอังคาร เวลา 12.00 น.- 13.00 น.
    • แพทย์หญิงเปรมฤดี อริยานนท์ เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช ออกตรวจวันพุธ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
    • นายแพทย์ประกันพงษ์ จันทรวิทูร เฉพาะทางด้านระบบประสาทและสมอง ออกตรวจเวลา 12.00 น. – 13.00น.

■ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำแผลเบื้องต้น แผลเปิด แผลพกช้ำ หากประเมินบาดแผลหากแผลลึกและกว้างจึงส่งไปเย็บแผลที่โรงพยาบาล แผลจากอุบัติเหตุปวดบวม อาจพิจารณาส่งเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล โดยใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

■ ติดต่อประสารงานและดำเนินการจัดทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นักศึกษาสามารถยื่นขอใข้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ทั้งที่คลินิกชุมชนอบอุ่นและ โรงพยาบาลนครปฐมโดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่ห้องพยาบาล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

   –  เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใช้สิทธิสำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน.แบบฟอร์มขอย้ายสิทธิ(ขอรับได้ที่ห้องพยาบาล)

■ ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพ

หากนักศึกษามีปัญหาสุขภาพสามารถเข้ารักการปรึกษาได้ทุกเรื่องเช่นการใช้ยาคุมกำเนิด การเลิกบุหรี่ การออกกำลังกาย การลดความอ้วน การปรึกษาเรื่องการกำจัดความเครียด การเลิกสารเสพติด เป็นต้น

การให้บริการวังท่าพระ

          วังท่าพระ ประกอบด้วยห้องพยาบาล วังท่าพระ และห้องพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีบริการดังนี้

๑. การตรวจรักษาจากแพทย์ ที่ห้องพยาบาล วังท่าพระ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. (ยกเว้นปิดภาคการศึกษา)

๒. การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากพยาบาล บริการจ่ายยาตามอาการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอนพักและส่งต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาต่อเนื่อง

๓. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการบริการสังคม เช่นการอบรมปฐมพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักศึกษา การบริจาคโลหิต เป็นต้น

๔. ติดต่อประสานงานและดำเนินการ การจัดทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับงานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราชให้กับนักศึกษาที่ประสงค์ขอมีสิทธิ์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการเดินทาง

การติดต่อ 

ห้องพยาบาล วังท่าพระ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ โทร ๐๒ – ๖๒๓๖๑๑๕ – ๓๖ ต่อ ๑๑๔๔๗, ๑๑๔๑๐

ห้องพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร ๐๒ – ๘๔๙๗๕๖๕, ๐๒ – ๘๔๙๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๒๑

ห้องพยาบาล พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา โทร ๒๕๙๐๘, ๒๕๙๐๙, ๐๓๔- ๒๔๓๔๕๔

สถิติการให้บริการการพยาบาล ( สนามจันทร์ )
สถิติการให้บริการการพยาบาล ( วังท่าพระ )

——————————————————————————————————————–

x Close

Silpakorn Act