ชั่วโมงกิจกรรม

           มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นกระบวนการสรรค์สร้างคุณค่าประสบการณ์ชีวิตและจิตอาสาด้วย กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ (Activity for creative life) อันเป็นกลไกสำคัญในการขัดเกลาคุณธรรมและ จริยธรรมทางสังคม (Socialization) ให้นักศึกษาเป็นพลเมืองผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Active citizen) ด้วยการเป็นจิตอาสา (Volunteer) และการมีจิตสาธารณะ (Public mind) อันจะเป็นพื้นฐานการเสริมสร้าง ทักษะชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นพลเมืองโลกผู้ตระหนักรู้ (Global awareness) ที่มีคุณภาพและประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อมนุษยชาติต่อ ไป

           กิจกรรมนักศึกษาตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทได้แก่ กิจกรรม วิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์, กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประเภทกิจกรรมแต่ละโครงการจะถูกจำแนกลงในกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งตามแก่นสาระหลักของโครงการนั้น ๆ

           นอกจากนี้ ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีนโยบายให้นักศึกษาผู้ที่กู้ยืมฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุน จำนวน ๓๖ ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาต่อปี เพื่อเป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติประกอบการพิจารณาการขอกู้ยืมเงินกองทุน โดยกิจกรรมที่สามารถใช้พิจารณาได้จะต้องมีหมายเหตุต่อท้ายกิจกรรมนั้น ว่า “จิตอาสา ๖๓/๑,๒ (กองกิจการนักศึกษา/คณะวิชา)” 

           อาทิ ในการดำเนินขอกู้ยืมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น นักศึกษาต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาล่วงหน้า ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ รวมกันไม่น้อยกว่าจำนวน ๓๖ ชั่วโมงกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนั้น ๆ ต้องมีหมายเหตุต่อท้ายว่าจิตอาสา ๖๓/๑,๒ (กองกิจการนักศึกษา/คณะวิชา) แสดงให้เห็นด้วย

           ในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษาเล่าเรียน ควบคู่กับการร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสา นักศึกษาที่สะสมชั่วโมงกิจกรรม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ ชั่วโมงกิจกรรม หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Student Activities Portfolio) ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ,กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ และงานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสมัครงานหรือขอทุนเรียนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบประวัติกิจกรรมจากระบบฐานข้อมูลนักศึกษา www.reg.su.ac.th ในหน้าประวัติส่วนตัวของตนเอง ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังนี้

๑. ชื่อโครงการ
๒. ตำแหน่งของนักศึกษา (ผู้จัด/ผู้เข้าร่วม)
๓. สถานภาพ (ผู้ดำเนินการจัดโครงการจะสามารถบันทึกบทบาทหน้าที่ได้)
๔. จำนวนชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ตามที่ขออนุมัติโครงการ

x Close

Silpakorn Act