ทุนการศึกษาและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกองกิจการนักศึกษา มีการบริการจัดหาทุนการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาและมีผลการเรียนและความประพฤติดี โดยเป็นการสนับสนุนหรือบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและผู้มีความประสงค์ให้การอนุเคราะห์ทุน โดยมีรายละเอียดประเภทของทุนการศึกษา ดังนี้

๑. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา โดยอาจช่วยเหลือเฉพาะค่าบำรุงการศึกษา ค่าครองชีพระหว่างศึกษา หรือทั้งหมด

๒. ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา แบบปีละ ๑ ครั้ง จำนวนทุนการศึกษาตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

x Close

Silpakorn Act