DSA|SU ์NEWS

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2565

จำนวนเปิดอ่าน 15,026 กองกิจการนักศึกษา กำหนดจัดโครงการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 ...

ขอใช้พื้นที่กีฬาภายในอาคาร

จำนวนเปิดอ่าน 623 ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรการผ่อนคลาย...

ประกาศอัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 25

โครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านกิจการนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 64 สอดคล้องตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์...

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 19 กองกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามหลักปร...

กำหนดการเปิดสั่งจองและวัดตัว ชุดครุยวิทยฐานะ รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 21 กำหนดการเปิดสั่งจองและวัดตัว ชุดครุยวิทยฐานะ รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับพิ...

x Close

Silpakorn Act