DSA|SU ์NEWS

ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 867 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมี...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 120 ขวด

จำนวนเปิดอ่าน 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 120 ขวด โดยมีผู...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารเพชรรัตน เพื่อสาธิตและแนะนำการใช้ชุดตรวจแอนติเจน(ATK) ได้ด้วยตนเอง เพื่อคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 10 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นัดพ...

วาระคล้ายวันประสูติปีที่ ๙๖ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

จำนวนเปิดอ่าน 198 วันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ ยุคล บุญจิตราดุลย์ เสด็จมาทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศล ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา...

“ทับแก้ววาไรตี้” มหาวิทยาลัยสีขาว 2564

จำนวนเปิดอ่าน 2,254 ด้วยพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร กอปรกับความมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เสียสละตนเพื่อประโยชน์...

นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารเพชรรัตน เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิบัติตนและวิธีสังเกตอาการโควิด-19

จำนวนเปิดอ่าน 7 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหา...

x Close

Silpakorn Act