DSA Blog

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดเก็บค่ากระเเสไฟฟ้าห้องพักนักศึกษาทับแก้ว ๓ และหอพักเพชรรัตน ๕ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

           มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพักนักศึกษาหอพักทับแก้ว ๓ และหอพักเพชรรัตน ๕ พร้อมทั้งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เพื...

กองกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ ๗๕ ปี

         วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้บุค...

บุคลากรกองกิจการนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานการประมูลร้านค้าในเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๑

         วันที่ 9 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้บุคลากรกองกิจการนักศึก...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๑

         ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ๒๐๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และบันทึกข้...

สั่งจองพระพิฆเณศวร์ ,พระพิฆเณศวร

เปิดสั่งจองและเช่าบูชา “พระพิฆเณศวร”

  โครงการจัดทำองค์และเหรียญที่ระลึกพระพิฆเณศวรและศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เนื่องในวาระ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยศิลปาก...

หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑

         วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑ บริการโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพเ...

x Close

Silpakorn Act