DSA Blog

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

            ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประ...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอรอรับสิทธิการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

              ตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดเวลาเบิกประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

              ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร กับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปีการศึกษา 2560 แล...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                 ตามหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๐๒.๓ / ๙๖๘๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

        มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ในงานพระราชทานปริญญาบั...

x Close

Silpakorn Act