DSA|SU Blog

วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 414 15 กันยายน พ.ศ. 2563 | 128 ปีชาตกาลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเชิญร่วมพิธีรำลึก ณ พระราชวังสนามจันทร์วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ลานศาสตรา...

ประกาศ การใช้สนามกีฬาและลานกีฬาในการออกกำลังกาย ด้านกีฬาและนันทนาการ ตามการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

จำนวนเปิดอ่าน 74 เริ่มให้บริการสนามกีฬาตามปกติตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 เป็นต้นไปทั้งนี้สงวนให้สิทธิ์แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยหากเป็...

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนเปิดอ่าน 1,601

ประกาศแนวทางการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๓

จำนวนเปิดอ่าน 199

ประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษาฯ (มาตรการการผ่อนคลายโควิด-19)

จำนวนเปิดอ่าน 660

โครงการศิลปากรปันสุข

จำนวนเปิดอ่าน 134 โครงการ “ปันสุขพี่น้องนักศึกษาชาวศิลปากร” ตามแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราช จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 25...

x Close

Silpakorn Act