Category: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โครงการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร

จำนวนเปิดอ่าน 14 การฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกในห้วงสุดท้ายของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 – 5 (ชาย/หญิง) ในแต่ละปีการศึกษา ทำการฝึก ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทห...

รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 76

x Close

Silpakorn Act