Category: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 120 ขวด

จำนวนเปิดอ่าน 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 120 ขวด โดยมีผู...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารเพชรรัตน เพื่อสาธิตและแนะนำการใช้ชุดตรวจแอนติเจน(ATK) ได้ด้วยตนเอง เพื่อคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 10 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นัดพ...

นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารเพชรรัตน เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิบัติตนและวิธีสังเกตอาการโควิด-19

จำนวนเปิดอ่าน 7 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหา...

นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารสระแก้ว เพื่อสาธิตและแนะนำการใช้ชุดตรวจแอนติเจน(ATK) ได้ด้วยตนเอง

จำนวนเปิดอ่าน 14 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นัดพ...

นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารสระแก้ว เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิบัติตนและวิธีสังเกตอาการโควิด-19 ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งวิธีการเข้ารับอุปกรณ์ชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK)

จำนวนเปิดอ่าน 14 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารสระแก้...

x Close

Silpakorn Act