Category: นักศึกษาวิชาทหาร

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 394 ด้วยกองทัพบกจะทำการตรวจเลือกบุคคลซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2565 ประมาณปล...

ประกาศ รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 5 (ชาย – หญิง) ปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 93 มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการเปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2564 ติดตามรายละเอียด...

ประกาศ รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 5 (ชาย – หญิง) ปีการศึกษา 2564 (วังท่าพระ)

จำนวนเปิดอ่าน 425 หมายเหตุ ปริ้น หน้า – หลัง ให้อยู่ในการดาษแผ่นเดียวกัน

ผ่อนผันการเรียกพลฯ 2564

จำนวนเปิดอ่าน 368 นักศึกษาที่สำเร็จการเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ได้รับใบ สด.8 แล้ว) โปรดนำหลักฐานติดต่อขอผ่อนผันฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โทรศัพท์...

การขอแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 และ การขอรับสิทธิ์การสมัคและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 200

รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 260

x Close

Silpakorn Act