ใบรับรองกิจกรรมฯ


ขั้นตอนการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (กศ.014)

  • ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ reg.su.ac.th
    (บันทึกหน้าประวัติกิจกรรมเพื่อแนบหลักฐานใน PDF ไฟล์)
  • ดาว์นโหลด กศ.014
  • กรอกข้อมูลตนเองให้เรียบร้อยเพื่อนำส่งไฟล์ PDF
  • รวมไฟล์ กศ.014 พร้อมแนบหลักฐานจาก reg.su.ac.th
  • นำไฟล์สมบูรณ์ตั้งชื่อเป็นรหัสนักศึกษานำส่งออนไลน์
  • ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3-5 วันทำการจึงแล้วเสร็จฯ
  • ต้องมีชั่วโมงกิจกรรมสะสมไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงกิจกรรม
  • หรือต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อใช้ในสหกิจศึกษา

และสามารถขอรับเอกสารได้ที่อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกองกิจการนักศึกษา 098-5959-297)

ข้อแนะนำ ตรวจสอบ E-mail ตอบกลับการนำส่งคำร้องทุกครั้ง
และโปรด Forward E-mail มาที่ kongkit.silpakorn@gmail.com
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่

x Close

Silpakorn Act