SU NO Gift Policy

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด

x Close

Silpakorn Act