จิตวิทยาและการแนะแนว


การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ นักศึกษาต้องพยายามปรับสภาพของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
2. เข้าร่วม หรือทำกิจกรรมทางมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
3. รู้จักคบเพื่อนและคบให้ถูก  เลือกเพื่อนที่คอยเปลี่ยนให้เราเป็นคนดี
4. การรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดี เพราะเมื่อเรารู้จักการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำผิดพลาดเปรียบกับสำนวนไทยที่ว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร 
5. เข้าชมรมเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์หลายอย่าง มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาสามารถเลือกเข้าชมรมตามความต้องการ เช่น  ด้านกีฬา คนตรี ศลิปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
6. เลือกหอพักหญิงและหอพักชาย หรือหอพักรวม  ที่มีความปลัอดภัย ราคาประหยัด และห้องพักที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ควรพักหอพักในมหาวิทยาลัย
7. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคบเพื่อนให้เรียนรู้ในสิ่งที่ดี พร้อมกระบวนการให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของนักศึกษา จาก หน่วยจิตวิทยาและการแนะแนว
8. เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การที่นักศึกษามาเข้าเรียนสายนั้นอาจทำให้นักศึกษาพลาดอะไรบางอย่างไปอย่างไม่คาดคิด เช่น พลาดการเชคชื่อ หรือแนวข้อสอบ9. นักศึกษาต้องคิดวางแผนทุกอย่างเป็นระบบก่อนที่จะทำอะไรลงไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทำอย่างมีสติ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ถึงอย่างไรก็ตามการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร  ก็ต้องขึ้นอยู่กับการปรับตัวของนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา พร้อมสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่นำองค์ความรู้มาพัฒนาประเทศให้มีความก้าวทันเทคโนโลยีต่อไป
9. นักศึกษาต้องคิดวางแผนทุกอย่างเป็นระบบก่อนที่จะทำอะไรลงไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทำอย่างมีสติ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ถึงอย่างไรก็ตามการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร  ก็ต้องขึ้นอยู่กับการปรับตัวของนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา พร้อมสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่นำองค์ความรู้มาพัฒนาประเทศให้มีความก้าวทันเทคโนโลยีต่อไป

                                                                                     ด้วยรักและห่วงใย
จาก หน่วยจิตวิทยาและการแนะแนว


  สาขาที่เปิดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 14 คณะวิชา (หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์                                    
– สาขาวิชาทัศนศิลป์
 -สาขาวิชาทฤษฏีศิลป์
โทรศัพท์ 0-3427-1379 ต่อ 26416
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
โทรศัพท์ 0-2433-9970        
  
คณะโบราณคดี
– สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
-สาขาวิชามนุษยวิทยา
– สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
– สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0-2408-7671
 
คณะมัณฑนศิลป์
-สาขาวิชาออกแบบภายใน
-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
-สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
-สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
-สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
-สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย      
โทรศัพท์ 0-3427-5030 ,0-3427-0413  
  
คณะอักษรศาสตร์
-สาขาวิชาการแสดงศึกษา
-สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
-สาขาวิชาประวัติศาสตร์
-สาขาวิชาปรัชญา
-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
-สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาภูมิศาสตร์
-สาขาวิชาสังคมศาสตร์
-สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
-สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
โทรศัพท์ 0-3425-5096-7
     
คณะศึกษาศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาสังคมศึกษา
-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
-สาขาวิชาการประถมศึกษา
-สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
-สาขาวิชาฟิสิกส์
-สาขาวิชาศิลปศึกษา
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
-สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต    
-สาขาวิชาจิตวิทยา-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
โทรศัพท์ 0-3425-8881-3    

คณะวิทยาศาสตร์
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
-สาขาวิชาชีววิทยา
-สาขาวิชาเคมี
-สาขาวิชาฟิสิกส์
-สาขาวิชาสถิติ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาจุลชีววิทยา
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
โทรศัพท์ 0-3424-5303
    
คณะเภสัชศาสตร์
-สาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ 0-3425-5800
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาววิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
-สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
-สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
-สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-9
 
คณะดุริยางคศาสตร์
-สาขาวิชาการแสดงดนตรี
-สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
-สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
-สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
โทรศัพท์ 0-2001-9292,0-2880-8660                                               
 
คณะสัตวสาศตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
-สาขาวิชาสัตวศาสตร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
-สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
-ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
โทรศัพท์ 0-3259-4037-8,0-3259-4043-50 ต่อ 41138,41140
 
คณะวิทยาการจัดการ
-สาขาวิชาการจัการการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาการจัดการชุมชน
-สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
-สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและอีเว้นท์
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     
โทรศัพท์ 0-3259-4028,0-3259-4043-50                                            
ต่อ 41045,41046,41047
      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
-สาขาวิชานิเทศศาสตร์
โทรศัพท์ 0-3259-4028,0-3259-4043-50 ต่อ 41113

วิทยาลัยนานาชาติ
– In Hotel Management (International Programme)              
(สาขาวิชาการจัดการโรงแรม)
–  In Event and Leisure Marketing (International Programme) (สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ)
– In Luxury Brand Management  ternational Programme) (สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา)
– In Digital Communication Design (International Programme) (สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล)
โทรศัพท์ 0-2849-7522,0-2880-8361-3 ต่อ 500
เคล็ดลับเรียนอย่างมีความสุข

1. พอใจในชีวิต
2. ไม่อิจฉาริษยา
3. พัฒนาความรักต่อคนอื่น
4. มีจิตใจเข้มแข็ง

น้อง ๆ นักศึกษา จงเลือกในสิ่งที่ใช่ ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้
 
                                                                            ด้วยรักและหว่งใย
                                                                  จากหน่วยจิตวิทยาและการแนะแนว

x Close

Silpakorn Act