หอพักนักศึกษา


วีดิทัศน์แนะนำการสมัครหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์สำหรับนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


เข้าสู่ไซต์หอพักนักศึกษา


กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหอพักสำหรับบริการนักศึกษาจำนวนทั้งหมด ๑๐ อาคาร แบ่งเป็น

๑. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน ๓ อาคาร ได้แก่ หอพักทับแก้ว ๑ หอพักทับแก้ว ๒ หอพักทับแก้ว ๓ สามารถรองรับนักศึกษาชายได้ จำนวน ๕๙๖ คน

๒. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน ๗ อาคาร ได้แก่ หอพักเพชรรัตน ๑ หอพักเพชรรัตน ๒ หอพักเพชรรัตน ๓ หอพักเพชรรัตน ๔ หอพักเพชรรัตน ๕ หอพักเพชรรัตน ๖ หอพักเพชรรัตน ๗ สามารถรองรับนักศึกษาหญิงได้ จำนวน ๑,๘๒๔ คน

มารยาทและความประพฤติในขณะที่อยู่หอพัก

๑. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ ทุกประการ

๒. นักศึกษาจะต้องระวังรักษามารยาทไม่ให้เป็นที่รำคาญหรือรบกวนผู้อื่น

๓. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ และเหมาะสมตามกาลเทศะ

๔. นักศึกษาจะต้องไม่เข้าห้องพักของผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่

๕. นักศึกษาจะต้องไม่จัดงานรื่นเริง หรือสังสรรค์ใด ๆ ในห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาต

๖. นักศึกษาจะต้องไม่ถอดถอน ดัดแปลง หรือ ต่อเติมห้องพักหรือวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ประจำหอพัก และห้องพักหรือโยกย้ายวัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว

๗. นักศึกษาจะต้องไม่นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพัก

๘. นักศึกษาจะต้องไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่น

๙. นักศึกษาจะต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาทในหอพัก หรือกระทำการใดๆ

๑๐. นักศึกษาจะต้องไม่จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ หรือประชุมเชียร์ในหอพักโดยมิได้รับอนุญาต

๑๑. นักศึกษาจะต้องไม่เล่นพนัน

๑๒. นักศึกษาที่นำเครื่องไฟฟ้ามาใช้จะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

๑๓. นักศึกษาจะต้องไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในหอพัก หรือบริเวณหอพัก

การเปิด-เปิดหอพักนักศึกษา 

นักศึกษาชาย หอพักเปิด – ปิด เวลา ๐๖.๐๐ – ๒๓.๓๐ น. ทุกวัน

นักศึกษาหญิง หอพักเปิด – ปิด เวลา ๐๖.๐๐ – ๒๒.๓๐ น. ในวันอาทิตย์-พฤหัสบดี

เวลา ๒๓.๓๐ น. ในวันศุกร์-เสาร์

** หากนักศึกษาคนใดเข้าหอพักหลังหอพักปิดจะต้องเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มเข้าพักหลังกำหนด

สิ่งต้องห้ามนำเข้าหอพัก 

๑. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

๒. ยาเสพติด

๓. อาวุธทุกชนิด

บทลงโทษ 

๑. กรณีที่ถูกบันทึกความผิด

– การเข้าหอพักหลังกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต

– นักศึกษาที่ส่งเสียงดัง และแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ / อาจารย์ที่ปรึกษา

๒. กรณีที่นำเข้าประชุมคณะอนุกรรมการหอพัก

– การพักค้างชั่วคราวโดยไม่ได้รับอนุญาต

– นักศึกษาที่นำสิ่งต้องห้ามเข้าหอพัก

– นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตาม “มารยาทและความประพฤติในขณะที่อยู่หอพัก”

การออกจากหอพักก่อนปิดภาคการนักศึกษาต้นและภาคปลาย 

๑. นักศึกษาจะต้องรวบรวมสิ่งของหรือเครื่องใช้ส่วนตัวออกจากห้องพักให้หมดสิ้น หากพบว่ายังมีสิ่งของที่มิใช่วัสดุครุภัณฑ์ของหอพักหลงเหลืออยู่ภายในห้องพัก กองกิจการนักศึกษาจะถือว่าเป็นสิ่งของที่นักศึกษาไม่ต้องการและหากสูญหายจะไม่รับผิดชอบ

๒. นักศึกษาจะต้องส่งคืนวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องพักตามจำนวนที่ได้รับมอบจากหน้าที่ประจำห้องพัก ในวันรายงานตัวเข้าหอพักพร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่ประจำห้องพักขึ้นไปตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ ประจำห้องพักด้วยตนเอง กรณีที่ตรวจพบว่ามีวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องพักเสียหาย โดยมิได้เป็นการเสื่อมสภาพนักศึกษาจะต้องชดใช้ตามราคา ที่มหาวิทยาลัยประเมิน

๓. นักศึกษาที่ประสงค์จะฝากสิ่งของ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มรับ-ฝากของให้ถูกต้องชัดเจน และนำสิ่งของเข้าไปเก็บในห้องรับฝาก และจะต้องมารับคืนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันรายงานตัวเข้าหอพักตามที่กำหนดไว้

๔. นักศึกษาต้องนำแม่กุญแจพร้อมลูกตามจำนวนที่รับไปมาคืนให้ครบพร้อมรับเงินค่ามัดจำกุญแจดอกละ ๑๐๐ บาท

เข้าสู่ข้อมูลหอพักเอกชน

x Close

Silpakorn Act