วินัยนักศึกษา

           มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยวิสัยทัศน์ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” และมีปณิธานมุ่งหวังที่จะนำความรู้ในวิชาชีพเผยแพร่ สู่ชุมชนด้วยการ “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” โดยยึดมั่นในศรัทธาและความเชื่อที่ว่า “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” อันเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังหล่อหลอมบัณฑิตตามขีดความสามารถหลักของสถาบัน (Silpakorn) คือ มีศักดิ์ศรีแห่งตน (Integrity) ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นสร้างค่านิยมอันดีงามของบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม (Moral Courage) และมีความเป็นกัลยาณมิตร (Amicability) จึงบริบูรณ์ในความรู้วิชาการ คุณธรรมวิชาชีพ จักได้เป็น “บัณฑิต” สมสง่าศิลปากร กองกิจการนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อสร้างกระบวนการขัดเกลานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมที่มีความเป็นพลวัตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างประสบการณ์ ให้นักศึกษาพร้อมสู่การเป็นพลเมืองสังคม และพลเมืองโลก โดยมีหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้รับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา ส่งเสริมระเบียบวินัยนักศึกษา ตลอดจนการสอบสวนพฤติกรรมและวินัยนักศึกษา เพื่อกำหนดบทลงโทษในการแก้ไขพฤติกรรมต่อไป ทั้งนี้เพื่อการติดตามกวดขันความประพฤติและวินัยนักศึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทันเหตุกาณ์ ตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที จึงได้จัดตั้งโทรศัพท์สายด่วน ให้คำปรึกษาร้องเรียนวินัยนักศึกษา (สายด่วน 098-5959-297) ด้วยหวังว่าจะสามารถดำเนินการตามพันธกิจ และเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษาได้อย่างแท้จริง

x Close

Silpakorn Act