เอกสารกิจกรรมนักศึกษา

——————— แบบ กศ. เพื่อขอดำเนินการโครงการ ——————–
กศ. 001 : บันทึกข้อความดาวน์โหลด
กศ. 002 : แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
(องค์การนักศึกษา)
ดาวน์โหลด
กศ. 002.1 : แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
(องค์การนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาประจำคณะ)
ดาวน์โหลด
กศ. 003 : แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด
กศ. 004 : แบบขอยืมเงินทดรองจ่าย
(งบประมาณรายจ่ายจากกองทุนพัฒนากิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ดาวน์โหลด
กศ. 005 : แบบขอหักล้างเงินทดรองจ่าย
(งบประมาณรายจ่ายจากกองทุนพัฒนากิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ดาวน์โหลด
กศ. 006 : แบบขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการดาวน์โหลด
กศ. 007 : ใบสำคัญรับเงินดาวน์โหลด
กศ. 008 : แบบขอยืมสิ่งของกองกิจการนักศึกษาดาวน์โหลด
กศ. 009 : แบบขอใช้สถานที่กองกิจการนักศึกษา
(อาคารสถานกีฬาและโรงฝึกพละศึกษา/โรงอาหาร/หอพักนักศึกษา)
ดาวน์โหลด
กศ. 0010 : แบบขออนุญาตเข้าหอพักหลังเวลากำหนดดาวน์โหลด
กศ. 0011 : แบบขออนุมัติสรุปผลการดำเนินโครงการดาวน์โหลด
กศ. 0011 : แบบขออนุมัติสรุปผลการดำเนินโครงการ (2)ดาวน์โหลด
กศ. 0012 : แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
(ผู้ร่วมโครงการ)
ดาวน์โหลด
กศ. 0013 : แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ดาวน์โหลด
กศ. 0013.1 : แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
(หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ)
ดาวน์โหลด
กศ. 0014 : แบบขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
(Student Activities Portfolio)
ดาวน์โหลด
กศ. 0015 : แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมวินัยนักศึกษา
ดาวน์โหลด
กศ. 0016 : แบบเสนอขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลเพื่อกิจการนักศึกษาและพัฒนาองค์กร
ดาวน์โหลด
—————————– เอกสารคำร้องอื่น ๆ ————————————-
สมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ ดาวน์โหลด
เอกสารชมรม 001 : สรุปผลการดำเนินโครงการดาวน์โหลด
เอกสารชมรม 002 : คณะกรรมการชมรมดาวน์โหลด
เอกสารชมรม 003 : รายงานการประชุมการดำเนินงานดาวน์โหลด
ประกาศแนวทางการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาดาวน์โหลด
แบบนำส่งรหัสผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมดาวน์โหลด
แนวทางการเขียนโครงการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาดาวน์โหลด
แนวทางการตรวจโครงการนักศึกษาตามหลักประกันคุณภาพ ดาวน์โหลด
การเขียนวาระการประชุมโครงการตามหลักประกันคุณภาพดาวน์โหลด
แบบขออนุมัติแผนการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาดาวน์โหลด
แบบเสนอรายนามและรายละเอียดผู้ให้การสนับสนุนโครงการดาวน์โหลด
ผังการสัมมนาองค์กรนักศึกษาศิลปากรดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเขียนโครงการตามหลักประกันคุณภาพดาว์นโหลด
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและชั่วโมงกิจกรรมดาวน์โหลด
แบบประวัติรับรางวัล “พระจันทร์เพชร”ดาวน์โหลด
ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาดาวน์โหลด
แผนการสัมมนาองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดาวน์โหลด
x Close

Silpakorn Act