องค์การนักศึกษา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 41 ข้อ 43 ข้อ 55 และข้อ 59 กองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาด้วยวิธีการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ดังนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 42 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ให้นายกองค์การนักศึกษาและกรรมการองค์การนักศึกษา ตาม 2,3 และ 4 มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น เป็นเวลา 60 วัน ถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาถัดไปเป็นเวลา 60 วัน

x Close

Silpakorn Act