ชุมนุมนักศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรและกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 หมวด 8 ชุมนุมนักศึกษา

ข้อ 83 ในกรณีที่คณะเห็นสมควรจะกำหนดให้มีชุมนุมนักศึกษาภายในแต่ละคณะก็ได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจากคณะ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับชุมนุมนักศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะประกาศกำหนด


ชุมนุมนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566 รวมทั้งทั้งสิ้น 4 ชุมนุม

ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2566


ชุมนุมนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ชุมนุม ดังต่อไปนี้


x Close

Silpakorn Act