ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ :: DSS SU

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Disability Support Services Silpakorn University :: DSS SU


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานักศึกษาพิการเป็นงานที่บริหารจัดการโดยมีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Disability Support Services Silpakorn University : DSS SU บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ และหน่วยทุนการศึกษาฯ เป็นผู้ปฏิบัติการ ได้กำหนดกรอบของมโนทัศน์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ไว้ดังนี้

มโนทัศน์

นักศึกษาพิการที่ได้รับการส่งเสริมและจัดการศึกษาด้วยสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาค จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ  ได้อย่างเต็มศักยภาพ

วิสัยทัศน์

งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานักศึกษาพิการ  บริการสนับสนุนด้านการศึกษา  บุคลากร  สื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงระบบการเรียนการสอนทัดเทียมกับนักศึกษาทั่วไป  เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย  ของการศึกษา  สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การมีงานทำได้อย่างเสมอภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • สร้างโอกาสทางการศึกษา  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การมีงานทำอย่างเหมาะสม
  • สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้พิการ
  • จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการอย่างเหมาะสมและเสมอภาค
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีงานทำของคนพิการ

พันธกิจและเป้าประสงค์

๑.  เป็นหน่วยงานติดต่อประสานงานเพื่อให้คำแนะนำการรับบริการแก่นักศึกษาพิการ

๒.  ให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ประสานงานอำนวยความสะดวกการใช้บริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและประสานกับอาจารย์ผู้สอนที่มีนักศึกษาพิการเรียนร่วม

๓.  จัดหาและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพ  การเดินทาง  การศึกษาของนักศึกษาพิการ  เช่น  ทางลาด  ห้องน้ำ  รถเข็น  ไม้เท้า  ขาเทียม  เป็นต้น

๔.  จัดหาและให้บริการอุปกรณ์ทางการศึกษา  เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักศึกษาพิการทุกประเภทสามารถเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ  ได้แก่  อินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องบันทึกเสียง  หนังสือเสียง  และอื่นๆตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล

๕.  จัดหาผู้ช่วยเหลือทางการเรียน  การสอบ  การเดินทางแก่นักศึกษาพิการ  ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล  เช่น  ล่ามภาษามือ  อาสาสมัครอ่านหนังสืออ่านข้อสอบ  เพื่อนช่วย  (buddy)  เป็นต้น

๖.  ให้บริการส่งเสริมอุดหนุนทุนการศึกษา  วัสดุการศึกษา  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  รายงานวิชาการ  เป็นต้น

๗. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ประสบการณ์ทำงาน การจัดหาแหล่งงานในรูปแบบการประชุมอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานแก่นักศึกษาพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๘. จัดเป็นแหล่งการศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษา

๙. ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการทำงานของนักศึกษาพิการ


ปรึกษาและติดต่อเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Disability Support Services Silpakorn University : DSS SU
โทรศัพท์หมายเลข 087-323-8025


x Close

Silpakorn Act