บัญชีโครงการนักศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการ

  1. ตรวจสอบรหัสองค์กรนักศึกษา (ตารางรหัสหน่วยงาน/องค์กรนักศึกษา)
  2. การสร้างรหัสโครงการนักศึกษา (วิธีการออกโครงการ รหัส 7 หลัก)
  3. เสนอแผนขออนุมัติโครงการและชั่วโมงกิจกรรม (แบบกำหนดรหัสโครงการ)
  4. การขึ้นทะเบียนรหัสโครงการนักศึกษา (แบบขึ้นทะเบียนรหัสโครงการ)
  5. การตรวจสอบรหัสและลำดับโครงการ (ประมวลฐานข้อมูล)

เอกสารการขออนุมัติงบประมาณโครงการและชั่วโมงกิจกรรม

  1. ประกาศแนวทางการพิจารณาชั่วโมงกิจกรรม
  2. เอกสารดำเนินโครงการและกิจกรรม
  3. ขั้นตอนการอนุมัติโครงการและชั่วโมงกิจกรรม
  4. แบบนำส่งรหัสนักศึกษาตามรายรหัสโครงการ
  5. แนวทางการเขียนโครงการตามหลักประกันคุณภาพ

x Close

Silpakorn Act