บัญชีโครงการนักศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการ

  1. แผนขออนุมัติโครงการและชั่วโมงกิจกรรม
  2. ตรวจสอบรหัสองค์กรนักศึกษา
  3. การสร้างรหัสโครงการนักศึกษา
  4. การตรวจสอบรหัสและลำดับโครงการ
  5. การขึ้นทะเบียนรหัสโครงการนักศึกษา

เอกสารการขออนุมัติงบประมาณโครงการและชั่วโมงกิจกรรม

  1. ประกาศแนวทางการพิจารณาชั่วโมงกิจกรรม
  2. เอกสารดำเนินโครงการและกิจกรรม
  3. ขั้นตอนการอนุมัติโครงการและชั่วโมงกิจกรรม
  4. แบบนำส่งรหัสนักศึกษาตามรายรหัสโครงการ
  5. แนวทางการเขียนโครงการตามหลักประกันคุณภาพ


รหัสและลำดับโครงการ


ฐานข้อมูลโครงการนักศึกษา


SITE สำหรับผู้จัดโครงการ

x Close

Silpakorn Act