เอกสารแบบฟอร์มหน่วยกิจกรรม

กศ. 001.1 : แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
(สโมสรนักศึกษา / ชมรม / กลุ่มกิจกรรม)
ดาวน์โหลด
กศ. 001.2 : แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
(สโมสรนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะ)
ดาวน์โหลด
กศ. 002 : แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
(คณะวิชา)
ดาวน์โหลด
กศ. 003 : แบบเสนอขออนุมัติโครงการ เพื่อให้สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด
กศ. 004 : แบบขอยืมเงินทดรองจ่าย
(งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปี งบรายจ่ายค่าบารุงกิจการนักศึกษา)
ดาวน์โหลด
กศ. 005 : แบบขอหักล้างเงินทดรองจ่าย
(งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปี งบรายจ่ายค่าบารุงกิจการนักศึกษา)
ดาวน์โหลด
กศ. 006 : แบบขอเปลี่ยนแปลงรายการ
(งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปี งบรายจ่ายค่าบารุงกิจการนักศึกษา)
ดาวน์โหลด
กศ. 007 : ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
กศ. 008 : แบบขอยืมสิ่งของ ดาวน์โหลด
กศ. 009 : แบบขอใช้สถานที่ ดาวน์โหลด
กศ. 0010 : แบบขอเข้าหอพักหลังเวลากาหนด ดาวน์โหลด
กศ. 0011 : แบบรายงานสรุปโครงการ ดาวน์โหลด
กศ. 0012 : แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
(ผู้ร่วมโครงการ)
ดาวน์โหลด
กศ. 0013 : แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ดาวน์โหลด
กศ. 0014 : แบบขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
(Student Activities Portfolio)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวน์โหลด
เอกสารชมรม 001 : แบบสรุปผลการจัดกิจกรรม ดาวน์โหลด
เอกสารชมรม 002 : รายชื่อคณะกรรมการชมรม ดาวน์โหลด
เอกสารชมรม 003 : แบบรายงานการประชุมการดำเนินงานชมรม ดาวน์โหลด