SMART STUDENT

ความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาจะมีความสุข วัดได้จากหลายปัจจัย รวมถึงอัตราการลาออกกลางคันในระหว่างการศึกษาด้วย ฉนั้นแต่ละช่วงชั้นปีการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีกลไก ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามรถผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา รวมถึงการดูแลให้คำปรึกษาและแนะแนวทางเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต life long education สร้างโอกาสเพื่อพิชิตความสำเร็จ

เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการสนับสนุนการเผยแพร่ทักษะวิชาการและวิชาชีพสู่การบูรณาการวิชาชีวิตเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแผนการดำเนินงานเพื่อติดตาม ดูแลการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพสร้างสรรค์บัณฑิต มีภูมิชีวิตห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามวิสัยทัศน์อธิการบดีภายใต้การให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า Smart Student  โดยเน้นการติดตามกำกับดูแลเอาใจใส่นักศึกษา Student care ให้มีสวัสดิภาพที่ดี ได้รับสวัสดิการที่คลอบคลุม ทั่วถึงครบถ้วนในด้านต่าง ๆ และเอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งยังมุ่งมั่นสร้างเสริมกระบวนการและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ บนวิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดี ที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยปณิธานของกองกิจการนักศึกษาที่จะมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ วิวัฒน์สู่สภาพแวดล้อมพร้อมศึกษาองค์กสร้างสรรค์พัฒนา สร้างค่าภูมิปัญญานำสังคม

โทรศัพท์ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034 – 255805

x Close

Silpakorn Act