สภานักศึกษา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรและกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2564 ข้อ 22 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

นางสาวจิดาภา เปกรัมย์อักษรศาสตร์ประธานสภานักศึกษา
นายศรัณย์กร อาจหาญโบราณคดีรองประธานสภาฯ วังท่าพระ
นางสาวปานรดา สกุลณะมรรคาศึกษาศาสตร์รองประธานสภาฯ พะราชวังสนามจันทร์
นายสิทธิศักดิ์ บังจิตสัตวศาสตร์ฯรองประธานสภาฯ เพชรบุรี
นางสาวภัทรชนก จุฑาเทศโบราณคดีเลขานุการสภานักศึกษา
นายนพดล ชูจิตรศึกษาศาสตร์เหรัญญิกสภานักศึกษา
นายพิชรงค์ จันทรนิมิวิทยาลัยนานาชาติสาราณียกรสภารักศึกษา
นายภัทรศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่งจิตรกรรมฯกรรมการสภานักศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ เขียวงามดีจิตรกรรมฯกรรมการสภานักศึกษา
นางสาวฟ้าสร้าง วัฒนศัพท์สถาปัตย์ฯกรรมการสภานักศึกษา
นายณภธร นิธิโสธรางกูรสถาปัตย์ฯกรรมการสภานักศึกษา
นายปิติธรรม สถิตสุชสมบูรณ์มัณฑนศิลป์กรรมการสภานักศึกษา
นายณรงค์รัฐ พงค์จักรเพชรมัณฑนศิลป์กรรมการสภานักศึกษา
นายกฤษฎาเดช เส่งเกษมอักษรศาสตร์กรรมการสภานักศึกษา
นางสาวละอองชร วงษ์วังวิทยาศาสตร์กรรมการสภานักศึกษา
นางสาวปพิชญา อุปจักร์วิทยาศาสตร์กรรมการสภานักศึกษา
ชาคริต เกตุแก้วเภสัชศาสตร์กรรมการสภานักศึกษา
นายสิริวัชร วงศ์มาศเภสัชศาสตร์กรรมการสภานักศึกษา
นายภาศกรณ์ ทานทรายวิศวกรรมศาตร์ฯกรรมการสภานักศึกษา
นายวัชรพงษ์ ประสิทธิ์ศุภผลวิศวกรรมศาตร์ฯกรรมการสภานักศึกษา
นางสาวนภัสวรรณ วรรธนะอนันต์ดุริงยางคศาสตร์กรรมการสภานักศึกษา
นางสาวรวิภา นามสําโรงดุริงยางคศาสตร์กรรมการสภานักศึกษา
นางสาวบารมี ม่วงไหมทองสัตวศาสตร์ฯกรรมการสภานักศึกษา
นายปิยะพงษ์ สีหินวิทยาการจัดการกรรมการสภานักศึกษา
นายณัฐวัฒน์ แฉ่งสมบูรณ์วิทยาการจัดการกรรมการสภานักศึกษา
นายศรัณย์ วัฒนวรางกูรเทคโนโลยีสารสนเทศฯกรรมการสภานักศึกษา
นางสาวปรียากมล รุหานนท์เทคโนโลยีสารสนเทศฯกรรมการสภานักศึกษา
นายภัชรดนย์ นิยมในธรรมวิทยาลัยนานาชาติกรรมการสภานักศึกษา

ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงค์ตำแหน่งในสภานักศึกษา มศก. 2565

x Close

Silpakorn Act