สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรและกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2564 ข้อ 22 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงค์ตำแหน่งต่าง ๆ ในสภานักศึกษา มศก. ปีการศึกษา 2565

ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงค์ตำแหน่งต่าง ๆ ในสภานักศึกษา มศก. ปีการศึกษา 2566

x Close

Silpakorn Act