ชมรมนักศึกษา

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2564 ข้อ 87 ให้ออกระเบียบหรือประกาศ พื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 90 วัน ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นำระเบียบหรือประกาศที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในวันก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของชมรม ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2564 บทเฉพาะกาล ประกอบกับคณะกรรมการชมรมและที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา2563 จะหมดวาระการทำงานลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองกิจการนักศึกษาจึงประกาศขออนุมัติจัดตั้งชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยดำเนินการตามเงื่อนไข กำหนดดังนี้

  • มีวัตถุประสงค์ของชมรมนักศึกษาต้องไม่ขัดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย                               
  • มีลักษณะกิจกรรมของชมรมนักศึกษาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับชมรมนักศึกษาภายในพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
  • มีนักศึกษาเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจไม่น้อยกว่าหกสิบคน อย่างน้อยสามคณะที่ต่างกัน
  • มีระเบียบชมรมนักศึกษา มีที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมนักศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ขอให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรมและที่ปรึกษาชมรม พร้อมทั้งแผนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษาปีการศึกษา 2564 และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของชมรมนักศึกษา ตามฐานข้อมูลเอกสารออนไลน์ www.dsa.su.ac.th แถบรายการ SMART STUDENT  ตัวเลือกชมรมนักศึกษา โดยให้ส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าชมรมไม่ประสงค์ดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 อนึ่งหากกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา
ที่ประสงค์ขออนุมัติจัดตั้งชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันชมรมนักศึกษาที่ประสงค์จัดตั้งชมรมให้ดำเนินการตามเอกสารชมรม ดังนี้


การนำส่งเอกสารออนไลน์ที่นี่


x Close

Silpakorn Act