ประกันคุณภาพการศึกษาการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และใช้เป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยขอให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ทุกข้อ และประเมินตนเองในตอนที่ 2 ทุกข้อย่อย ส่วนตอนที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะ ขอให้นักศึกษาตอบตามความสนใจหรือความต้องการของตนเอง ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ/กิจกรรม

ทำแบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่นี่


x Close

Silpakorn Act