สัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา โดยประกอบด้วย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชุมนุมนักศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ต่างกันไป หากแต่ต้องทำงานสอดประสานกัน โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา เป็นผู้กำกับ ดูแลให้คำปรึกษาในการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โครงการ และงานที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร

องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันถือเป็นความท้าทายของผู้นำนักศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ดำเนินงานขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่ต่างกันอย่างหลากหลายของงานกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ด้วยความเข้าใจ ในกระบวนการการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยวางไว้  ตลอดจนได้ร่วมกันเรียนรู้รากเหง้าของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เพียบไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นศิลปิน พร้อมด้วยประสบการณ์ จากผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญด้านกิจกรรมนักศึกษามาอย่างยาวนาน ด้วยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกระบวนทัศน์แห่งการเรียนรู้ที่สำคัญ จะหล่อหลอมให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาได้สัมผัส เพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารงานองค์กรนักศึกษา และเป็นเครื่องชี้นำแนวทางในการทำกิจกรรมนักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ กองกิจการนักศึกษา และองค์กรกิจกรรมนักศึกษาตั้งไว้

x Close

Silpakorn Act