สัมมนาสโมสรนักศึกษา


เข้าสู่ห้องประชุมสัมมนาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๖๔


งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๔

โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นการประชุมแบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนาขึ้นตามวันและเวลาดังกล่าว

ซึ่งกำหนดผู้เข้าร่วมและวาระการประชุมสัมมนาต่อไปนี้
– สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา
– คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะวิชา
– คณะกรรมการชมรม
– คณะกรรมการหอพักนักศึกษา

วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภาคเช้า (๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
พิธีเปิดการสัมมนา
– ต้อนรับองค์กรนักศึกษา
โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
– นโยบายการพัฒนานักศึกษา
โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
– แนะนำบุคลากรกองกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

ภาคบ่าย (๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)
– แถลงนโยบายพัฒนานักศึกษา โดย สโมสรนักศึกษา ๒๕๖๔
– กำหนดปฎิทินกิจกรรมองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภาคเช้า (๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร          
– ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและการหักล้างเงินยืมกองทุนพัฒนานักศึกษา
– ขั้นตอนการอนุมัติโครงการและกิจกรรมจิตอาสาฯ กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
– การขออนุมัติโครงการงบประมาณและชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา
– พิจารณารูปแบบกิจกรรมนักศึกษา (คุณลักษณะบัณฑิตศิลปากร)
– การจัดกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   

ภาคบ่าย (๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)
– แนวทางการจัดสรรงบประมาณและโครงการ ๒๕๖๔
– พิจารณาโครงการกิจกรรมชมรมสโมสรนักศึกษา ๒๕๖๔
– คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภาคเช้า (๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔                
– ประกาศ / ข้อกำหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
– กำหนดปฎิทินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ สโมสรนักศึกษา และคณะวิชา
– กำหนดปฎิทินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ชมรม และกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ

ภาคบ่าย (๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)             
– นักกิจการนักศึกษาพบองค์กรนักศึกษา

x Close

Silpakorn Act