นักศึกษาวิชาทหาร

          นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) คือ บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (คนทั่วไปนิยมเรียกว่า รด.)

สิทธิที่นักศึกษาวิชาทหารจะได้รับ

– นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

– การยกเว้นตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

– นักศึกษาวิชาทหารซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

การเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

– บุคคลชายผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน

– นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ๑ ปี ๖ เดือน หรือร้องขอสมัครใจเป็น ๑ ปี

– นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ ๒ มีสิทธิเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ๑ ปี หรือร้องขอสมัครใจเป็น ๖ เดือน

– นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ ๓ มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (ได้รับยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ)

*** หมายเหตุ *** 

๑. การขอแต่งตั้งยศ (จบ นศท.ปี๕) ยื่นเรื่องได้ตลอดทั้งปี ณ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (สวนเจ้าเชตุ)

๑.๑ วุฒิการศึกษา (ที่จบจริง ภาษาไทย)

๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน

๑.๓. หนังสือรับรองการสำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ ๕

๑.๔. สำเนา สด. ๘ (เฉพาะผู้ชาย)

๑.๕ สำเนาบัตรประชาชน

๒. การฝึกภาคสนามต้องสอบภาคทฤษฎีผ่านก่อนจึงจะสามารถฝึกภาคสนามได้

กระดานข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหารที่นี่

ติดต่อเพิ่มเติม วังท่าพระ 0888486446 | สนามจันทร์ 0650525945

x Close

Silpakorn Act