Category: นักศึกษาวิชาทหาร

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563 เกิด พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ประกาศเรื่องรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2562 (วังท่าพระ)

ประกาศขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอรับสิทธิ์การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารปี ๒๕๖๒

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารปี ๒๕๖๒

x Close

Silpakorn Act