Category: นักศึกษาวิชาทหาร

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ ปี 2564 (พระราชวังสนามจันทร์)

จำนวนเปิดอ่าน 461

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 1,540 เรื่อง รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประจำปี 2563

จำนวนเปิดอ่าน 100

x Close

Silpakorn Act