Category: ประกาศ

เรื่อง มาตรการความปลอดภัยและคัดกรองโรคในกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

จำนวนเปิดอ่าน 119 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้อนุมัติให้สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งวิถีปฏิบัติ...

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาต้นแบบความดี “รางวัลเพชรจำรัสฟ้า วัฒนาศิลปากร”

จำนวนเปิดอ่าน 82 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสุวัทนา พร...

การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวนเปิดอ่าน 422

ประกาศ เรื่องจัดสรรชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 2,303

x Close

Silpakorn Act