Category: กองกิจการนักศึกษา

โครงการส่งเสริมวินัยนักศึกษา “มหาวิทยาลัยสีขาว”

จำนวนเปิดอ่าน 529 งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่เพื่อการดำเนินโครงการที่สอด...

“ออมสุข” สร้างเสริมวินัยการออมและวางแผนการเงิน 2567

จำนวนเปิดอ่าน 309 โครงการเตรียมพร้อมทักษะพลเมืองโลกสู่ศตวรรษที่ 21กิจกรรมสร้างเสริมวินัยการออมและวางแผนการเงิน โลกในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปด้วยการเปลี่...

ประกาศเรื่องการให้บริการสนามกีฬา

จำนวนเปิดอ่าน 128 ตามที่กองกิจการนักศึกษา เปิดให้บริการพื้นที่สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักศึกษา และบุคลาก...

โครงการศิลปากรโปร่งใส ร่วมใจ ต่อต้านทุจริต (สภานักศึกษา)

จำนวนเปิดอ่าน 98 โครงการประเมินโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา และเชิดชูเกียรติโครงการต้นแบบเพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ในแนวคิด ‘โตไปไม่โกง’ ปีกา...

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 22 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา โดยประกอบด้วย ส...

ประกาศกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

จำนวนเปิดอ่าน 4,706 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

x Close

Silpakorn Act