Author: Bhanupong Ngolumduen

“รายได้เสริม…เติมฝัน 2565”

จำนวนเปิดอ่าน 853 โครงการส่งเสริมแนวทางการสร้างรายได้พิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กองกิจการนักศึกษา และจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับเครือข่ายผู้ป...

ปรึกษา/สอบถามข้อมูล “ชุมชนอบอุ่น” เกี่ยวกับ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 55 กองกิจการนักศึกษา ขอส่งความปรารถนาดีถึงนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ในการหมั่นรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ลดการไปในที่ชุมชน หลักเลี่ยง...

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 228

เป็นบัณฑิตสมสง่าศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 1,933 เราภูมิใจบัณฑิต ผู้เป็นศึกศิษย์แห่งศิลปากร Openchat สำหรับติดตามข่าวสาร ประกาศกำหนดการ ประกาศวัดตัวชุดครุย วิธีการวัดตัวชุดครุย คู...

คณะทำงานบูรณาการศิลปากร เพื่อสร้างสรรค์ทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 21 ตัวอย่าง VIRTUAL EXHIBITION สำนักหอสมุด มศก.

อบรมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

จำนวนเปิดอ่าน 724 กำหนดวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. (สะสม 3 ชั่วโมงจิตอาสา) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดการต่อยอ...

x Close

Silpakorn Act