Author: Bhanupong Ngolumduen

สมัครนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

จำนวนเปิดอ่าน 638 กองกิจการนักศึกษารับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาล...

ทับแก้วปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร | SU SAFE

จำนวนเปิดอ่าน 846 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ทิศเหนือติดกับถนนเห...

ศิลปาสา | ศิลปากร 2022

จำนวนเปิดอ่าน 949 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาสร้างสรรค์สังคม “ศิลปาสา | ศิลปากร” โดยงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาม...

การแข่งขันบาส 3X3 |สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เรามาจอยกัน

จำนวนเปิดอ่าน 302 กองกิจการนักศึกษาได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา (ศิลปากรสดใส ใส่ใจสุขภาพ) สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เรามาจอยกัน แข่งขันบาส 3X...

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ศิลป์สร้างสุข

จำนวนเปิดอ่าน 763 งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “ศ...

ตรอกศิลป์ ลานอินดี้

จำนวนเปิดอ่าน 463 ตามที่ กองกิจการนักศึกษา ดำเนินโครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เพื่อจัดสวัสดิการทั้งการอุปโภคและบริโภคภายในมหาวิทย...

x Close

Silpakorn Act