Author: Bhanupong Ngolumduen

ขยายเวลาการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ยังไม่ได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 821 ขยายเวลาการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ยัง...

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (ประจำปี 2564)

จำนวนเปิดอ่าน 101 โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกระตุ้น...

ปิดบริการสนามกีฬา

จำนวนเปิดอ่าน 10 ด้วยสถานการณ์ของโรค COVID-19 ได้แพร่กระจายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการลดการแพร่ก...

VIRTUAL RUN | SILPAKORN 2021 “วิ่ง วิว วัง”

จำนวนเปิดอ่าน 3,602 Youtube LIVE เชิญชวนร่วมกิจกรรม 24 ก.ค. นี้ 5 โมงเย็น กด SUBCRIBE ช่อง DSA SU Channel ไว้ได้เลย!!!! กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศ...

ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 80 กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักชาย-หญิง จำนวน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) คุณสม...

ยกระดับการควบคุมพื้นที่ฯ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 327 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ และสอดคล้องกับแนวทางของจัวหวัดนครปฐม กองกิจการนักศึกษา จึงขอประกาศยกระดับก...

x Close

Silpakorn Act