Category: งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

รางวัลพระจันทร์เพชร 2565 | SILPA SUIT SEED 9 th

จำนวนเปิดอ่าน 625 เพื่อขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น สร้างสรรค์สังคม อุทิศตนปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา สร้างประโยชน์และคุณค่าสู่สัง...

เรียนรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์ Active Shooter

จำนวนเปิดอ่าน 66 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชา และครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ จากโรงเรียนนายร้อ...

สรุปผลการแข่งขันกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร

จำนวนเปิดอ่าน 85 มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทัพนักกีฬา และคณะผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา ทุกประเภท ท่านที่ทุ่มเทและฝึกฝน เพื่อสร้างสรรค์ศักย...

ประกาศกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

จำนวนเปิดอ่าน 2,317 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

ประกาศระเบียบการดำเนินงานชมรมนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 111 อาศัยอำนาจตามความในข้อ  72 วรรคสี่ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิ...

ประกาศมาตรการความปลอดภัยในกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 487 ตามที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อธำรงไว้ซึ่งวิถีปฏิบัติและส่งเสริ...

x Close

Silpakorn Act