Category: งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 455 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการรับสมัค...

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือ COVID-19 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

จำนวนเปิดอ่าน 949 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการรับสมัค...

ออมสุข” ออนไลน์ 2564

จำนวนเปิดอ่าน 6,883 โครงการมหาวิทยาลัยสีขาวส่งเสริมวินัยนักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอน “สมุดออมสุข” ออนไลน์ 2564 สังคมไทยนับแต...

เปิดบริการสนามกีฬาและพื้นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง (01/09/21)

จำนวนเปิดอ่าน 85 ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ ในการดำเนินการเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว...

นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1)

จำนวนเปิดอ่าน 2,233 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) ได้ด...

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปี 64 (ครั้งที่ 2)

จำนวนเปิดอ่าน 801 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 กองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครนักศึก...

x Close

Silpakorn Act