Category: งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3)

จำนวนเปิดอ่าน 116 ตามที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เหตุการณ์ภัย...

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 30 เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรตามความในข้อ 22 วรรคสามของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอ...

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 2565

จำนวนเปิดอ่าน 70 เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรตามความในข้อ 55 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอง...

จัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 34 เพื่อให้การดำเนินการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อาศัยอำนาจตามค...

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 5 วันที่ 22 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษ...

“รายได้เสริม…เติมฝัน 2565”

จำนวนเปิดอ่าน 961 โครงการส่งเสริมแนวทางการสร้างรายได้พิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กองกิจการนักศึกษา และจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับเครือข่ายผู้ป...

x Close

Silpakorn Act