Category: ทุนการศึกษา

ประกาศกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

จำนวนเปิดอ่าน 2,343 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 2,312 ประกาศรายชื่อกองทุน FOFYE ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา ประเภท ทุนรายปี ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา ประเภททุน รายปี (ฉบับที่ 2) ประกาศรายช...

ประกาศกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

จำนวนเปิดอ่าน 7,751 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

ภาษามือสื่อรัก

จำนวนเปิดอ่าน 1,026 นักศึกษาพิการที่ได้รับการส่งเสริมและจัดการศึกษาด้วยสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาค ...

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3)

จำนวนเปิดอ่าน 513 ตามที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เหตุการณ์ภัย...

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 71 วันที่ 22 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึก...

x Close

Silpakorn Act