งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รอบรู้วิชาการ และมีทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการทำงาน การประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยกระบวนการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นขัดเกลาทางสังคม ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ ระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ เสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ หลักสูตรกำหนดรวมทั้ง การส่งเสริมการ เผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กระดานข่าวของงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบุคลากรงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา


ผลการดำเนินงานของงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2564

เอกสารแนบการบรรยายสารบรรณงานส่งเสริมฯ


x Close

Silpakorn Act