กิจกรรมนักศึกษา

          กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ร่วมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสมัครใจ โดยตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนักศึกษาว่าเป็นการให้การศึกษาทางอ้อม และสร้างสรรค์ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งหวังว่านักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้จะสำเร็จเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ การจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภทต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ตามประเภทของกิจกรรมนั้นๆ

กองกิจการนักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่

๑. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

๒. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

๓. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

๔. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

๕. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยกิจกรรมมีโครงการสำคัญที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา คือ วันประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น “พระจันทร์เพชร”

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 0989894620