SU ESPORTS CUP


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันกีฬาภายใน Silpakorn Esport Cup ครั้งที่ 1 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะอยู่ในสภาวะปกติ

x Close

Silpakorn Act