ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล “พลังสร้างสรรค์ศิลปากร”

ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2446 สืบเชื้อสายจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ต้นราชสกุลมาลากุล โดยสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ประเทศ อังกฤษ เริ่มรับราชการเป็นมหาดเล็กในปี 2455 มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาในหลายมิติ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา อาทิ การก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง หรือในเวลาต่อมาคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในปี 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายเปิดคณะให้หลากหลายขึ้น แต่พื้นที่ในวังท่า พระคับแคบ จึงได้ขยายวิทยาเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ตามลำดับ จากนั้นก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทศโนโลยีอุตสาหกรรม ในเวลาต่อมา ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างปีพ.ศ. 2508 – 2514 และได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม (วรรณคดี) และการสื่อสาร เนื่องในโอกาสฉลองวันเกิดครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546

วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ริเริ่มการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อันเป็นการขยายวิทยาเขตไปสู่ ภูมิภาคและเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งคณะวิชาที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ดังนั้นงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้ร่วมรำลึกถึงเกียรติคุณของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพื่อยกย่องบุคคลผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยและการพัฒนาการศึกษาไทย อีกทั้งได้ ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตที่มีต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณและน่าสรรเสริญยิ่ง

เพลงทับแก้ว
x Close

Silpakorn Act