กีฬาและนันทนาการ

         หน่วยกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่นักศึกษาและบุคลากรในการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ประสานงานในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลการใช้สนามกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬา นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากรในด้านกีฬาและนันทนาการ ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

         หน่วยกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มีสนามกีฬาไว้บริการ ได้แก่ สนามฟุตบอล ได้แก่ สนามฟุตบอล ๒ สนาม สระว่ายน้ำโรงฝึกพลศึกษา สนามเทนนิส สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอกกลางแจ้ง สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง สนามแบดมินตัน โต๊ะเทเบิลเทนนิส สนามยูโด สนามยิงปืน ลู่วิ่ง โครงการสอนว่ายน้ำและบริการการจัดโครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนกิจกรรมในด้านกีฬา และนันทนาการให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ภารกิจของหน่วยกีฬาและนันทนาการ 

๑. ควบคุมการใช้พื้นที่และสนามกีฬาที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงาน

– ควบคุมการใช้บริการห้องกีฬา

– ควบคุมการใช้บริการสนามกีฬา

– ควบคุมการใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในและจากภายนอกคณะฯ

๒. ดูแลความพร้อมของพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงานให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเสมอ

– อุปกรณ์กีฬา

– อุปกรณ์ออกกำลัง

– สนามกีฬาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

๓. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย

– โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

– โครงการส่งเสริมส่งสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร

– โครงการกีฬาและนันทนาการอื่นๆ

๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในมหาวิทยาลัย

– กีฬา Mini sport ของสโมสรนักศึกษา

– กีฬาน้องใหม่

x Close

Silpakorn Act