Category: DSA SU NEWS

“รายได้เสริม…เติมฝัน 2565”

จำนวนเปิดอ่าน 853 โครงการส่งเสริมแนวทางการสร้างรายได้พิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กองกิจการนักศึกษา และจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับเครือข่ายผู้ป...

ปรึกษา/สอบถามข้อมูล “ชุมชนอบอุ่น” เกี่ยวกับ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 55 กองกิจการนักศึกษา ขอส่งความปรารถนาดีถึงนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ในการหมั่นรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ลดการไปในที่ชุมชน หลักเลี่ยง...

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 229

เป็นบัณฑิตสมสง่าศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 1,936 เราภูมิใจบัณฑิต ผู้เป็นศึกศิษย์แห่งศิลปากร Openchat สำหรับติดตามข่าวสาร ประกาศกำหนดการ ประกาศวัดตัวชุดครุย วิธีการวัดตัวชุดครุย คู...

อบรมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

จำนวนเปิดอ่าน 724 กำหนดวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. (สะสม 3 ชั่วโมงจิตอาสา) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดการต่อยอ...

แนะแนวเตรียมความพร้อมขอทุนรัฐบาล

จำนวนเปิดอ่าน 1,280 การเตรียมความพร้อมขอทุนรัฐบาล ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกคุณสมบัติ/เงื่อนไข เทคนิคการเลือกขอทุนรัฐบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำห...

x Close

Silpakorn Act