Category: DSA SU NEWS

เปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย SU Fitness Center

จำนวนเปิดอ่าน 4 แบบฟอร์มการจองห้อง SU Fitness Center แบบประเมินหลังการใช้บริการ เปิดบริการในวันทำการ 11.00 – 16.30 น. (...

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 7 ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

โครงการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร

จำนวนเปิดอ่าน 15 การฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกในห้วงสุดท้ายของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 – 5 (ชาย/หญิง) ในแต่ละปีการศึกษา ทำการฝึก ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทห...

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ศิลป์สร้างสุข

จำนวนเปิดอ่าน 535 งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “ศ...

ตรอกศิลป์ ลานอินดี้

จำนวนเปิดอ่าน 402 ตามที่ กองกิจการนักศึกษา ดำเนินโครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เพื่อจัดสวัสดิการทั้งการอุปโภคและบริโภคภายในมหาวิทย...

เปิดบริการสระว่ายน้ำ

จำนวนเปิดอ่าน 195 ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ ผู้ประสงค์ใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำ โดยสมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาตคา...

x Close

Silpakorn Act