อบรม (กพ.) “แนะแนวการศึกษาต่อขอทุนรัฐบาล”

ห้องอบรมออนไลน์ งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อขอทุนรัฐบาล
ผ่านระบบออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการโครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อขอทุนรัฐบาล”
ระบบออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Microsoft Teams

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

 • เวลา 09.30 – 09.50 น.    ลงทะเบียน
 • เวลา 09.50 – 10.00 น.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ
 • เวลา 10.00 – 11.00 น.   บรรยายในหัวข้อ
  • การเตรียมความพร้อมขอทุนรัฐบาล ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (การรับสมัคร การเลือกสาขาวิชา การเลือกสถานบันการศึกษา และภาษาต่างประเทศ
  • คุณสมบัติ/เงื่อนไขของผูรับทุน (ทุนการศึกษาให้เปล่า/กลับมาใช้หนี้ทุน)
  • เทคนิคการเลือกขอทุนรัฐบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ)
   • โดย นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จาก ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)                                                                         
 • เวลา 11.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนความรู้และประเมินผลโครงการ
x Close

Silpakorn Act