ศูนย์รักษาความปลอดภัย

เพื่อให้การติดตามและดูแลคำร้องเรียนด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
จึงขอเปิดใช้พื้นที่ออนไลน์ รับข้อร้องเรียนเพื่อนำปัญหาไปปรับปรุง แก้ไข
ให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ดีต่อไป

x Close

Silpakorn Act