สระว่ายน้ำ

         กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ให้บริการสระว่ายน้ำบริเวณ โรงเรียนสาธิตประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ โดยนักศึกษาสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ ชั้น ๒ ห้องกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา ทุกวันเวลาราชการ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครว่ายน้ำ

รายละเอียดการสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการสระว่ายน้ำ

๑. แสดงบัตรประจำตัวสมาชิกสระว่ายน้ำทุกครั้งก่อนใช้บริการ

๒. ผู้ใช้บริการต้องสวมชุดว่ายน้ำและหมวกให้เรียบร้อย

๓. ห้ามบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในชุดว่ายน้ำขึ้นไปบนสระว่ายน้ำ

“ยกเว้น ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ”

๔. ห้ามสวมรองเท้าทุกชนิดขึ้นไปบนสระว่ายน้ำ

๕. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนสระว่ายน้ำ

๖. ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ลงสระว่ายน้ำ

๗. ต้องรับผิดชอบทรัพย์สินและความปลอดภัยของตัวเอง

๘. สระว่ายน้ำให้บริการทุกวันระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

“อาบน้ำและสวมหมวกก่อนลงสระว่ายนำ้” 

x Close

Silpakorn Act