ศูนย์ระบายศิลป์

ศูนย์ระบายศิลป์

ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านสุขภาพจิตของนักศึกษา จึงได้จัดตั้ง ”ศูนย์ให้การปรึกษาระบายศิลป์” ขึ้นทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร

บทบาทของศูนย์ให้การปรึกษาระบายศิลป์ มีหน้าที่บริการให้การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต โดยมีนักจิตวิทยาเป็นผู้ให้การปรึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรได้อย่างมีความสุข (ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งต่อผู้เข้ารับการปรึกษาเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ ศูนย์ให้การปรึกษาระบายศิลป์จะทำหน้าที่ช่วยประสานงานไปยังคณะวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เข้ารับการปรึกษา)

ศูนย์ให้การปรึกษาระบายศิลป์ยังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจทางด้านสุขภาพจิต หรือกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดด้วยศาสตร์ทางเลือก เช่น ดนตรี  ศิลปะ

นอกจากนี้ศูนย์ให้การปรึกษาระบายศิลป์ได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาผ่านทาง  ทาง Facebook Fanpage “ระบายศิลป์” และ Youtube “ระบายศิลป์ ศิลปากร” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้

ติดตามข่าวสารของศูนย์ให้การปรึกษาระบายศิลป์และนัดหมายให้การปรึกษา ได้ที่

หรือสแกน qr code ด้านล่างได้เลย

ปรึกษาจิตวิทยาได้ที่สายด่วนระบายศิลป์ 062 592 3296

x Close

Silpakorn Act