แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
“ พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”

ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ เป็นองค์กรที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน การบูรณาการ เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ”

พันธกิจ (Mission)
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร สร้างความผูกพันที่ดีภายในองค์กร และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม (Core Value)
C = Creativity ความสร้างสรรค์
R = Resilience ความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
E = Excellence ความเป็นเลิศ
A = Accountability ความรับผิดชอบ
T = Teamwork การท างานเป็นทีม
I = Innovation นวัตกรรม
V = Vigor ความมีพลัง
E = Enduring growth การเติบโตอย่างยั่งยืน

x Close

Silpakorn Act