ชมรมนักศึกษา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 70 จึงจัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 จำนวน 32 ชมรม ดังนี้

x Close

Silpakorn Act