ชมรมนักศึกษา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 70 จึงจัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 38 ชมรม ดังนี้ ประกาศ รายชื่อชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566

x Close

Silpakorn Act