จิตวิทยาและการแนะแนว

            มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบริการแนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการเรียน การปรับตัว การเลือกอาชีพ ฯลฯ โดยมีนักแนะแนวให้คำปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเป็นผู้ให้การปรึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี และยังได้จัดบริการให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นจากประสบการณ์กลุ่มพัฒนาตนและกลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพในหลักสูตรต่างๆ

            นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีบริการจัดหางานสำหรับนักศึกษาและบัณฑิต แนะแนวการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ช่วยจัดหางานชั่วคราวสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงเวลาว่างระหว่างศึกษา จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กรต่างๆ แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดห้องสมุดอาชีพไว้เป็นที่รวบรวมข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลลักษณะอาชีพ แนวโน้มตลาดแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง ข้อแนะนำในการเตรียมตัวประกอบอาชีพ แหล่งทุนการศึกษาต่อ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          วิธีการพบหรือนัด นักจิตวิทยาให้คำปรึกษามีดังนี้
1. นักจิตวิทยาจะประจำที่กองกิจการนักศึกษา ชั่น 2 ที่อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (ยิมใหม่) และห้องให้คำปรึกษาที่ห้องพยาบาล
2. เวลาทำการ ห้องให้คำปรึกษา 8.30 – 16.30 
3. การจะพบนักจิตวิทยาสามารถนัดผ่าน FaceBook หรือ เบอร์โทรศัพท์ 088-693-2112
4. สามารถปรึกษาผ่าน FaceBook หรือเบอร์ส่ายด่วน
5.การให้ปรึกษาหลังจาก 16.30 ต้องมีการนัด
6.ปรึกษาได้ทุกเรื่อง เช่น ครอบครัว ความรัก การเรียน การปรับตัว ความเครียดทั่วไป
7. เรื่องที่นักศึกษามาปรึกษาจะเป็นความลับทั่งหมด