หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ / ทุนการศึกษา

            มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบริการแนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการเรียน การปรับตัว การเลือกอาชีพ ฯลฯ โดยมีนักแนะแนวให้คำปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเป็นผู้ให้การปรึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี และยังได้จัดบริการให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นจากประสบการณ์กลุ่มพัฒนาตนและกลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพในหลักสูตรต่างๆ

            นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีบริการจัดหางานสำหรับนักศึกษาและบัณฑิต แนะแนวการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ช่วยจัดหางานชั่วคราวสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงเวลาว่างระหว่างศึกษา จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กรต่างๆ แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดห้องสมุดอาชีพไว้เป็นที่รวบรวมข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลลักษณะอาชีพ แนวโน้มตลาดแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง ข้อแนะนำในการเตรียมตัวประกอบอาชีพ แหล่งทุนการศึกษาต่อ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกองกิจการนักศึกษา มีการบริการจัดหาทุนการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาและมีผลการเรียนและความประพฤติดี โดยเป็นการสนับสนุนหรือบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและผู้มีความประสงค์ให้การอนุเคราะห์ทุน โดยมีรายละเอียดประเภทของทุนการศึกษา ดังนี้

๑. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา โดยอาจช่วยเหลือเฉพาะค่าบำรุงการศึกษา ค่าครองชีพระหว่างศึกษา หรือทั้งหมด

๒. ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา แบบปีละ ๑ ครั้ง จำนวนทุนการศึกษาตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป