Category: อนามัย

สาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ได้ด้วยตนเอง

จำนวนเปิดอ่าน 14 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ โควิด-19 อยู่รอบๆตัวเรา หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดทำการสาธิต วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK (Ant...

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน การเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จำนวนเปิดอ่าน 32 ตามที่ หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด...

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน FIRST AID TO SAFE LIFE

จำนวนเปิดอ่าน 50 ด้วยปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษาแต่ละบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การฝึกปฏิบัติงาน การทำกิจกรรมต่างๆ การเดินทาง มี...

ปิดลงทะเบียนรับวัคซีนรอบแรก

จำนวนเปิดอ่าน 535 ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกพื้นที่การศึกษาที่กรุงเทพ พระราชวังสนามจันทร์ ...

ขอเชิญเข้ารับบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจฟรี

จำนวนเปิดอ่าน 39 กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

x Close

Silpakorn Act