Category: หน่วยอนามัย

ปิดลงทะเบียนรับวัคซีนรอบแรก

จำนวนเปิดอ่าน 449 ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกพื้นที่การศึกษาที่กรุงเทพ พระราชวังสนามจันทร์ ...

ขอเชิญเข้ารับบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจฟรี

จำนวนเปิดอ่าน 30 กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศิลปากรร่วมกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต

จำนวนเปิดอ่าน 64 วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ ...

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

จำนวนเปิดอ่าน 100 หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้ารับการตรวจสุขภาพกับ “โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา...

ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิตวันเเรกคับคั่ง

จำนวนเปิดอ่าน 26 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายให้หน่วยอนาม...

x Close

Silpakorn Act